Müügi- ja tarnetingimused

Käesolevad müügi üldtingimused (edaspidi Üldtingimused) on Müüja ja Ostja (edaspidi eraldi Pool või koos Pooled) vahel sõlmitud/kooskõlastatud tellimuse kinnituse (edaspidi Tellimuse Kinnitus) lahutamatuks lisaks, kus lepitakse kokku Müüja poolt Ostjale toote või toodete (edaspidi Toode) müümise, üleandmise ning Toote eest tasumise tingimustes ja korras. Toodete spetsifikatsioon, kogus, hind, võimalikud allahindlused ning tarnetingimused sisalduvad Tellimuse Kinnituses.

1. Ostuhind ja tasumine

1.1 Ostja kohustub Toote eest ostuhinna (edaspidi Ostuhind) tasuma vastavalt Tellimuse Kinnituses kokkulepitule ning Müüja poolt väljastatud arvele. Ostuhinna tasumise kulud kannab Ostja.

1.2 Müüja edastab Ostjale arve elektrooniliselt e-posti teel Ostja e-posti aadressile või posti teel. Ostja tasub Müüja arve arvel näidatud tähtaja jooksul alates arve väljastamisest.

1.3 Ostja on kohustatud arvega seonduvatest mistahes pretensioonidest Müüjat teavitama hiljemalt arve väljastamisele järgneva kolme tööpäeva jooksul. Ostjal ei ole õigust pretensioone hilisemalt esitada.

1.4 Juhul, kui Ostja kohustub tasuma ettemaksu, siis tuleb ettemaks tasuda 30 kalendripäeva jooksul alates ettemaksu arve väljastamisest. Peale ettemaksu tasumist väljastab Müüja Ostjale Tellimuse Kinnituse. Ettemaksu tasumisega viivitamisel üle 30 kalendripäeva lükkuvad edasi ka kõik muud Toote Ostjale üleandmisega seotud tähtajad. Uued tähtajad määratakse Tellimuse Kinnituses.

1.5 Toote eest tasumise kohustus loetakse täidetuks alates arvel näidatud Ostuhinna summa täielikust laekumisest Müüja pangakontole. Mistahes võlgnevuse korral loetakse olenemata maksekorraldusse märgitud selgitusest, kõigepealt tasutuks viivis ja leppetrahvning seejärel ülejäänud tasumisele kuuluvad summad.

2. Toote valduse ja omandi üleandmise tingimused

2.1 Toote üleandmine toimub vastavalt Tellimuse Kinnituses määratletud tarnetingimustele. Ostja kohustub Toote kokkulepitud ajal ja sihtkohas vastu võtma. Müüja eeldab Ostja poolt esitatud sihtkoha (tarneaadressi) õigsust. Juhul, kui pooled ei saavuta Tellimuse Kinnituse osas kokkulepet hiljemalt kahe ( 2 ) kalendripäeva jooksul läbirääkimiste alustamisest, siis lükkuvad edasi ka kõik Toote Ostjale üleandmisega seotud tähtajad. Uued tähtajad teatab Müüja peale Tellimuse Kinnituse kooskõlastamist.

2.2 Juhul, kui Tellimuse Kinnituses ei ole transpordiviisi määratlenud, valib Müüja kõige sobivama transpordiviisi Ostja kulul.

2.3 Müüja jätab endale õiguse tarnida Ostjale Tooteid oma tootevalikust otse väljaspool Eesti Vabariiki asuvast tootmistehasest, sealhulgas ka õiguse esitada Ostjale transpordikulude eest arve. Nende tellimuses sisalduvate otsetarnete üksikasjadega seoses kohaldatakse tarnetingimusi „DAP- tarnitud nimetatud aadressile, kaubaveo eest tasutud, Incoterms 2010“.

2.4 Kõik Tootega seonduvad tootelehed ja/või kasutusjuhendid on kättesaadavad iga konkreetse Toote kohta tootja koduleheküljel. Müüja annab vastavad dokumendid Ostjale paberkandjal üle ainult juhul, kui selles on eraldi kokku lepitud. Eraldi käsitletakse kooste ja komplekse, millega seonduva dokumentatsiooni vajadus ning põhjalikkus lepitakse Ostjaga kokku enne Tellimuse Kinnituse sõlmimist/kooskõlastamist.

2.5 Toote Müüjalt Ostjale üleandmise ajaks on üleandmis-vastuvõtmisaktil või CMR saatelehel olev kuupäev või kulleri/transpordifirma poolt Ostjale kauba üleandmise kuupäev. Nimetatud dokumentide allkirjastamisega kinnitab Ostja, et ta on Toote kätte saanud ning punktis 2.4 sätestatud dokumentidega tutvunud, neist aru saanud ning nendega nõustunud.

2.6 Ostjal on õigus Toote vastuvõtmisest keelduda ainult juhul, kui Toode ei vasta Ostja poolt kooskõlastatud Tellimuse Kinnituses märgitud tingimustele.

2.7 Juhul, kui Tooted saavad transportimise käigus kahjustada, mille eest vastutab vastavalt tarnetingimustele Müüja, on Ostja esindaja kohustatud esitama Müüjale kirjaliku aruande tuvastatud kahjustuste kohta, sealhulgas kahjustustest tehtud fotod, ning ülevaate selle kohta, millised olid eeldatavad tingimused kahjustuse tekkimise ajal, et saaks koostada kahjunõude. Ostja peab tooted tagastama vastavalt müüja kirjalikult esitatud juhistele.

2.8 Toote juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko läheb Müüjalt Ostjale üle Toote Ostjale üleandmisega. Kui Ostja ei võta Toodet kokkulepitud tähtajal ja sihtkohas vastu, läheb selle juhusliku hävimise ja kahjustumise riisiko Ostjale üle vastuvõtuviivitusse sattumise päevast.

2.9 Toote omand läheb Ostjale üle pärast Toote Ostuhinna ja kõigi tasude (sh leppetrahv, viivis, transpordikulud) täielikku tasumist.

2.10 Kui Ostja paigutab Toote mistahes üüripinnale ajal, mil talle ei ole Toote omandiõigus veel üle läinud, on Ostja kohustatud teavitama üürileandjat Müüja omandiõigusest hiljemalt Toote paigutamisel üüripinnale, et vältida üürileandja pandiõigust Toote suhtes. Nimetatud kohustuse rikkumisest tekkinud kahju hüvitab Müüjale täies ulatuses Ostja.

2.11 Ajal, mil Toote omandiõigus ei ole veel Ostjale üle läinud, ei või Ostja anda Toodet mistahes viisil kolmandate isikute valdusesse või allkasutusse ilma Müüja eelneva kirjaliku loata.

2.12 Toote jooniste ja konstruktsioonilahenduste omandiõigus kuulub Müüjale ning Ostjal ei ole õigust Toote tehnilise lahenduse alusel uusi analoogseid või sarnaseid tooteid valmistada või lasta neid valmistada, sõltumata sellest, kas lahendus või selle osa on patendina või kasuliku mudelina registreeritud või mitte. Antud kohustuse rikkumisel tasub Ostja Müüjale iga rikkumise eest leppetrahvi summas, mis võrdub Toote 1,5 kordse maksumusega. Müüjal on õigus esitada leppetrahvi nõue hiljemalt 4 (nelja) kuu jooksul arvates ajast, mil Müüja sai käesolevas punktis kirjeldatud rikkumisest teada. Ostja kohustub lisaks leppetrahvi tasumisele hüvitama Müüjale ka kogu leppetrahvi ületava kahju (sh saamata jäänud tulu).

3 Toote vastavus tingimustele ja garantii

3.1 Toote vastuvõtmisel on Ostja kohustatud Toote viivitamata üle vaatama või üle vaadata laskma ning teatama Toote puudusest Müüjale kirjalikult hiljemalt ühe (1) nädala jooksul arvates temale Toote üleandmisest ning puudust sellest teatamisel piisavalt täpselt kirjeldama.

3.2 Kui Ostja ei teata Toote puudusest, mis oli Toote üleandmisel nähtav või mida Ostja oleks pidanud vastuvõtmisel nägema Üldtingimuste punktis 3.1 sätestatud tähtajal või Ostja ei kirjelda puudust piisavalt täpselt, ei või Ostja Toote puudusele tugineda ega sellest lähtudes esitada mistahes nõudeid.

3.3 Pärast Toote üleandmist ilmnenud puudustest kohustub Ostja teavitama Müüjat vastavalt punktile 3.7.

3.4 Ostja kohustub teostama kõik Toote kasutusele võtmiseks vajalikud ja kehtivates õigusaktides ette nähtud tehnilised kontrollid ning katsetused. Samuti Toote paigalduse.

3.5 Müüja annab Tootele garantii kestvusega 12 kuud alates Toote üleandmisest Ostjale. Üleandmise ajaks on üleandmis-vastuvõtmisaktil või CMR saatelehel olev kuupäev või kulleri/transpordifirma poolt Ostjale kauba üleandmise kuupäev.

3.6 Garantii hõlmab garantiiajal Tootel või selle üksikutes detailides ilmnevate valmistamise- , materjali- või konstruktsiooni puuduste kõrvaldamist Müüja poolt. Müüjal on kohustus asendada puudustega Toode uuega üksnes juhul, kui Toote või selle detaili parandamine, detaili asendamine või Toote parandamine ei ole võimalik.

3.7 Ostja kohustub garantiiajal ilmnenud puudusest Müüjat kirjalikult teavitama 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul puudusest teadasaamisest, kirjeldades puudust ja Toote kasutamise töötingimusi võimalikult täpselt.

3.8 Garantiiga ei ole hõlmatud puudused:

3.8.1 mis on tekkinud seoses Toote loomuliku kulumisega;
3.8.2 mis on tekkinud seoses Toote kasutamisega vastuolus selle tehniliste tingimuste, turvareeglite ning otstarbega;
3.8.3 mis on tekkinud seoses Toote tootelehel ja/või kasutusjuhendis sätestatud tingimuste ja/või kohustuste rikkumisega või Müüja poolt mitte aktsepteeritud varuosade kasutamisega;
3.8.4 millest Ostja ei ole teavitanud Müüjat kirjalikult 7 (seitsme) kalendripäeva jooksul selle ilmnemisest ja/või Ostja ei andnud Müüjale võimalust puuduse tekkimise põhjuse kindlakstegemiseks vastavalt Üldtingimustele.
3.8.5 ulatuses, mille suurenemist oleks Ostja saanud mõistlikult ära hoida.

3.9 Toote garantiiaeg lõpeb ennetähtaegselt alates ajast, kui:

3.9.1 Toodet on kasutatud vastuolus selle eesmärgiga või tootelehega ja/või kasutusjuhendiga;
3.9.2 Toodet ei ole vastavalt tootelehele ja/või kasutusjuhendile hooldatud.

3.10 Ostja võib tehingust taganeda ning nõuda Toote tagasivõtmist ning ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on puudusega, mida ei saa parandada või osaga, mida ei saa asendada ning ka puudusega Toote asendamine uue Tootega ei annaks tulemusi, mis võimaldaks Toodet sihipäraselt kasutada.

3.11 Garantii ei kata transpordi-, lahtimonteerimise ega taaspaigaldamise kulusid.

3.12 Garantii ei kata mistahes otsest või kaudset defektse Toote tõttu tekkinud kahju.

3.13 Garantiitähtajal asendatud Toote või selle osa garantii kehtib Toote üldise garantiiaja lõpuni.

3.14 Garantiijuhtumi lahendamine toimub Toote tootja juures, kui ei lepita kokku teisiti.

4 Poolte vastutus

4.1 Pooled vastutavad Tellimuse Kinnituse ja Üldtingimuste rikkumise eest Eesti Vabariigi õigusaktides ja käesolevates Üldtingimustes sätestatud alustel ja korras.

4.2 Müüja ei vastuta mistahes kulude või kahju eest, mis on tekkinud Ostjal seoses Müüja poolt Toote üleandmisega viivitamisega, Toote puuduste või puuduste kõrvaldamisega, sh kuid mitte ainult võimalikud kolmandate isikute nõuded Ostja vastu.

4.3 Mistahes Tellimuse Kinnituse või Üldtingimuste alusel tasumisele kuuluva makse tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda Ostjalt viivist null koma kaks protsenti (0,2 %) tasumisega viivitatud summalt päevas iga viivitatud päeva eest kuni tasumisele kuuluva summa täieliku tasumiseni.

4.4 Juhul, kui Ostja ei võta Toodet ettenähtud tähtajal ja/või sihtkohas vastu, on Müüjal õigus nõuda Ostjalt leppetrahvi null koma null viis protsenti (0,05 %) tarnitava Toote ostuhinnast iga vastuvõtmisega viivitatud päeva eest kuni Toote kohase vastuvõtmiseni. Lisaks on Müüjal õigus nõuda Ostjalt korduva kohale toomisega või üleandmisega seotud kulude (näiteks transpordikulude) hüvitamist.

4.5 Juhul, kui Müüja ei anna Toodet ettenähtud tähtajal ja/või sihtkohas üle, on Ostjal õigus nõuda Müüjalt tähtaegselt tarnimata Toote või selle tarnimata osa hinnast arvestatavat leppetrahvi null koma kaks protsent (0,2 %)päevas, kuid kokku igal juhul mitte rohkem kui kümme protsenti (10%) tarnimata Toote või selle tarnimata osa hinnast.

4.6 Leppetrahvi tasumine ei vabasta Poolt Tellimuse kinnituses või Üldtingimustes sätestatud kohustuste täitmisest. Leppetrahvi võib nõuda sõltumata tegelikust kahjust ja rikkumise vabandatavusest. Lisaks leppetrahvile on Müüjal õigus nõuda Ostjalt täiendavalt ka kogu kahju hüvitamist.

5 Tähtaeg, muutmine ja lõpetamine

5.1 Käesolevad Üldtingimused jõustuva Poolte poolt Tellimuse kinnitusega nõustumisest või Tellimuse kinnituse allkirjastamisest ning kehtivad kuni kõigi sellest tulenevate kohustuste nõuetekohase täitmiseni Poolte poolt.

5.2 Tellimuse kinnitust võib muuta ja täiendada Poolte kokkuleppel ning kõik muudatused ja täiendused peavad olema vormistatud kirjalikult ning alla kirjutatud mõlema Poole poolt.

5.3 Müüjal on õigus tehingust taganeda juhul, kui Ostja ei ole Toodet kokkulepitud ajal ja kohas vastu võtnud ning ei tee seda ka Müüja poolt määratud mõistliku täiendava tähtaja jooksul.

5.4 Ostjal on õigus lisaks punktis 3.10 toodud alusele tehingust taganeda üksnes juhul, kui Müüja ei ole Toodet kokkulepitud ajal ja kohas üle andnud ning ei tee seda ka Poolte poolt kokkulepitud mõistliku täiendava tähtaja jooksul, mis ei või olla lühem kui 14 kalendripäeva.

5.5 Juhul, kui Müüja taganeb tehingust Ostja rikkumise tõttu või Ostja taganeb tehingust muul alusel, kui Üldtingimustes ettenähtud, on Müüjal õigus Ostja poolt tasutud Ostuhinna ettemakse jätta leppetrahviks.

6 Pooltevahelised teated

6.1 Pooltevahelised Tellimuse Kinnitusega või Üldtingimustega seotud teated peavad olema esitatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-post), välja arvatud juhtudel, kui sellised teated on informatsioonilise iseloomuga, mille edastamisel teisele Poolele ei ole õiguslikke tagajärgi või Üldtingimuste konkreetses sättes on ette nähtud teate kirjalik vorm. Informatsioonilist teadet võib edastada ka telefoni kaudu. Saadetud teade loetakse teise Poole poolt kättesaaduks saatmisele järgneval tööpäeva.

7 Lõppsätted

7.1 Kõigis küsimustes, mis ei ole reguleeritud Tellimuse Kinnitusega või Üldtingimustega, juhinduvad Pooled võlaõigusseadusest ja teistest Eesti Vabariigi kehtivatest õigusaktidest.

7.2 Tellimuse Kinnitusest või Üldtingimustest tulenevad vaidlused püütakse lahendada läbirääkimiste teel. Kui kokkulepet ei saavutata, lahendatakse vaidlus Harju Maakohtus.

7.3 Pooled kinnitavad Tellimuse Kinnituse kinnitamisega, et nad on kogu Üldtingimuste teksti läbi lugenud ning mõistavad täielikult kõikide selle sätete sisu. Samuti kinnitavad Pooled, et ükski Tellimuse Kinnituse ega Üldtingimuste säte ei kahjusta ebamõistlikult kumbagi Poolt ning, et Poolte õigused ja kohustused on omavahel tasakaalus.

7.4 Käesolevad Üldtingimused ning Tellimuse Kinnitus jõustuvad pärast Poolte kinnitust, et nad on nõustunud nii Tellimuse Kinnituses kui ka Üldtingimustes sätestatuga.